ENERGIBRUNN

Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden. Bergvärme har många fördelar och installeras genom att sänka ner en kollektor i brunnen, ansluten till en rörslinga fylld med frostskyddsvätska för sluten cirkulation. Kollektorn omges i brunnen av grundvatten. Frostskyddsvätskan blir vid cirkulationen i brunnen uppvärmd av bergvärmen. Vätskan leds genom en värmepump där den kyls ned. Den energi som frigörs vid nedkylningen omvandlas till värme för uppvärmning och tappvarmvatten.

Vi tar hand om hela entreprenaden och borrar en energibrunn som är dimensionerad för det specifika behovet. Allt från borrning, grävning och slangdragning till att slangarna sitter på plats innanför vägg. Därefter ser vi till att marken blir grovåterställd.

  1. Markförlagd kollektoranslutning är den delen av kollektorn som förbinder energibrunnen med husets värmepumpanläggning. Denna del av kollektorn förläggs i en grop på ett sådant sätt att den skyddas från yttre mekanisk åverkan.
  2. Topplock av metall eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionen anpassas efter diametern på foderröret. Locket sättes fast så att det kan motstå viss tryckkraft uppåt.
  3. Kollektorslang är den i brunnen nersänkta delen av kollektorn som fungerar som energiuppsamlare i en komplett värmepumpanläggning. Slangen måste vara tät och provtrycks både före och efter installationen.
  4. Foderrör är tillverkat i stål som skall nå 4-6 meter in i fast berg och skydda brunnen från att rasa ihop.
  5. Tätning mellan foderrör och fast berg utförs oftast i cement. Tätningen är till för att skydda grundvattnet från eventuellt inläckage av vatten som kommer från markytan eller annat ytligare liggande vattenförande skikt.
  6. Bottenvikt är ett fabriksmonterat (helsvetsat) rörstycke helt ingjutet i bottenvikten som hjälper vid installation av kollektorn. Vikten anpassas efter längden på kollektorn

Kvalitetssäkrade

Br Ericsson ISO certifiering
Br Ericsson Borrföretag